Dr. Schein and Dr. Kozusznik at University of Silesia (Poland, 2008).